EXCAVACIONS

Les excavacions són moviments de terra realitzats a cel obert, i depenent del terreny, es realitzaran per mitjans mecànics i si fos necessari perfilar-les, es realitzaria de manera manual. L’objectiu de l’excavació és rebaixar per a aconseguir les mesures i paràmetres desitjats pel client. En aquest procés intentem ser els menys invasius en el terreny per a aconseguir respectar l’ecosistema i medi ambient del lloc.

 

Realitzem tots els serveis i treballs que necessitin una excavació (extracció, càrrega i refinament) independentment del tipus que sigui (pous, soterrani, rases, arquetes, fonamentacions, etc…) Així mateix realitzem el moviment de terres, bé amb transport a abocador, bé amb reculada de terres dins de l’obra o fins a l’apilament.

 

Per a dur a terme aquests serveis, disposem d’un ampli ventall de maquinària especialitzada, de reduïdes dimensions i ideal per a espais poc accessibles, fins a les de major capacitat.

 

Excavacions i buidatges, primers passos del moviment de terres.

L’excavació es realitza a cel obert i de manera manual o mecànica. L’objectiu d’aquesta etapa és aconseguir l’altura que necessitem per a començar la fonamentació. El terme excavació, pot semblar que sempre comporta fer forat en la terra, però no té perquè ser així. Existeixen tres tipus d’excavacions, desmunt, buidatge i terraplenament.